DSEG – Data Science and Evidence Generation

Datatiede ja näytön tuottaminen – DSEG

Dataa on kaikkialla ja sen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Datan ympärille on kehittynyt oma monitieteinen tieteenalansa, jossa hyödynnetään informaatio- ja tilastotieteitä. Datatieteen keinoin tunnistetaan tietomassoista riippuvuuksia ja säännönmukaisuuksia, joiden avulla voidaan kehittää selittäviä ja ennustavia malleja. Samalla ymmärrys menneestä, nykytilasta ja mahdollisesti myös tulevaisuudesta lisääntyy.

Data Science & Evidence Generation (DSEG) -ammattilaistemme tehtävänä on saada datasta tolkkua. Autamme tunnistamaan ja keräämään olennaisen datan erilaisista datalähteistä, kaivamme datasta esiin ymmärrystä lisäävät faktat ja tulokset, kehitämme tulosten perusteella ratkaisuja ja viestitämme löydökset tavalla, joka vaikuttaa myönteisesti päätöksentekoon. DSEG-palvelumme voidaan vaivattomasti linkittää osaksi SHEOR- tai MA-palveluitamme.

Päivittyvä prosessi pitää asiakkaan ajan tasalla

DSEG on algoritmin suunnittelun, tekoälyn, koneoppimisen ja mallinnuksen jatkuva prosessi. Prosessi alkaa olennaisten datalähteiden tunnistamisella ja datan koostamisella, jonka jälkeen data valmistellaan tilastollista analyysiä varten. Datasta puristetaan vastauksia kiinnostuksen kohteena oleviin kysymyksiin soveltuvia tilastollisia menetelmiä hyödyntämällä. Kun analyysimalli on kehitetty, analyysit voidaan päivittää aina, kun uutta dataa tulee saataville. Lisäksi koko prosessia voidaan jalostaa kaikista aiemmista iteraatioista saaduilla löydöksillä.

Kirjallisuuskatsaukset ja meta-analyysit ovat olennainen osa hoitojen arvon määritystä

Saman sairauden hoidossa käytettyjen hoitovaihtoehtojen suhteellisen tehon ja turvallisuuden arviointi muodostavat perustan hoitosuosituksille ja kustannusvaikuttavuusanalyyseille. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella tunnistetaan tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset julkaisut ja muut datalähteet, joista koostetaan analyysien toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot. Tämän jälkeen soveltuvaa meta-analyysimallia hyödyntämällä hoitojen suhteellinen teho voidaan arvioida. Erilaisiin tilanteisiin soveltuvia tapoja toteuttaa meta-analyysejä on lukuisia (esim. suoriin vertailututkimuksiin perustuvat meta-analyysit, epäsuorat meta-analyysit ja verkostometa-analyysit). DSEG-palvelumme mahdollistavat meta-analyysien toteuttamisen prosessinomaisesti, jolloin päivittäminen uusilla tutkimustuloksilla virtaviivaistuu.

Rekisteri- ja kyselytutkimukset tuottavat näyttöä arkielämän vaikuttavuudesta ja kustannuksista

Kliiniset tutkimukset tuottavat tietoa hoitojen tehosta tarkasti rajatuissa olosuhteissa. Tutkimuksiin otetaan mukaan vain tiukat kriteerit täyttäneitä potilaita ja hoitoprosessi on tarkasti määritelty tutkimustarkoitusta varten. Arkikäytäntö poikkeaa kliinisen tutkimuksen olosuhteista usein merkittävästikin, ja siksipä tieto hoitojen vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta osana tavanomaista hoitokäytäntöä on arvokasta, joskin vielä harvinaista.

Real-World Data (RWD) -tutkimukset ja kyselyt täydentävät kokonaisuutta

Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta erilaisten kyselytutkimusten sekä arkielämän vaikuttavuus- (Real-World Data, RWD-tutkimus) ja kustannustutkimusten toteuttamisesta. Real World Data (RWD) -tutkimuksia voidaan toteuttaa rekisteritutkimuksina sekä potilasasiakirjatutkimuksina tutkimuskysymyksistä ja tarpeista riippuen. Toisinaan rekisteridata ja olemassa oleva tosielämän data eivät yksinään riitä. Rekisteritietojen perusteella on usein mahdotonta selvittää potilaskokemuksia tai vaikkapa potilaiden maksuhalukkuuteen liittyviä kysymyksiä. Tällöin voidaan mennä datan alkulähteelle eli kysyä tietoja suoraan yksilöltä itseltään. Potilaille, potilaiden omaisille, lääkäreille, päättäjille tai jopa kaikille suomalaisille suunnatuilla kyselyillä voidaan täydentää havaittuja tietopuutteita.

Kertova ja oivaltava tarinankulku helpottaa monimutkaisten asiakokonaisuuksien ymmärtämistä

DSEG-palvelumme tarjoaa käteviä työkaluja valtavien informaatiomäärien hallintaan ja hyödyntämiseen. Ajatuksella rakennettu tarina ratkaisee haasteita, luo ymmärrystä ja näkemystä sekä havainnollistaa lopputuloksia. Innovatiivisten, interaktiivisten työkalujen eli verkossa toimivien käyttöliittymämallien avulla tulosten viestintä helpottuu ja monimutkaisten asiakokonaisuuksien ymmärrettävyys ja hyödynnettävyys nousee aivan uudelle tasolle. Voit tutustua toteuttamaamme käyttöliittymään ja siihen kytkeytyvään narratiiviseen automaattiseen raportointiin referenssisivullamme.

MA

Market Access -palvelumme edistävät ja ylläpitävät lääkkeiden saatavuutta.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä, niin kerromme enemmän!

Data ja näyttö voi olla jo olemassa. DSEG-palveluidemme avulla siitä saadaan kaikki irti! Me nautimme isoista haasteista, mutta otamme aivan yhtä mielellämme hoitaaksemme myös pieniä projekteja. Projektin laajuudesta riippumatta voit luottaa asiantuntijoidemme tunnustettuun osaamiseen ja innovatiivisuuteen.

DSEG-yhteyshenkilömme

Erkki Soini
+358 40 053 3971

Janne Martikainen
+358 44 071 8243

 

Christian Asseburg

Mika Karjalainen
+358 50 442 0546

Yrityksemme sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)esior.fi