Akuutin sepelvaltimotaudin hoidon vaikuttavuus

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) suoritetussa Mallisairaala-projektissa tutkittiin akuuttiin sepelvaltimotautiin sairastuneen potilaan hoitoketjua ns. luonnollisessa asetelmassa. Tällöin pystytään tarkastelemaan hoidon aikaansaamaa ”todellisen elämän” vaikuttavuutta, eikä vain pelkkää laboratorion omaista tehoa, jossa potilaat on tyypillisesti satunnaistettu hoitoryhmiin.

Tutkimme hoitoketjun aiheuttamia kustannuksia, vaikuttavuutta (elämänlaatu) ja kustannusvaikuttavuutta sekä suoritimme Bayes-menetelmien avulla ennustemallintamista, jonka avulla pystyimme arvioimaan myös hoitopäätösten rationaalisuutta. Tarkastelimme tuloksia myös vakioimalla eri hoitoryhmät ns. ominaisuusvakioinnin avulla.

Tutkimuksen tulosten mukaan pallolaajennus (PTCA) vertautuu vaikuttavuudeltaan lähinnä tavanomaiseen lääkitysryhmään erityisesti potilailla, joilla on vähintään kahden sepelvaltimon tai vasemman kiertävän päähaaran tukkeuma. Myöskään yhden sepelvaltimon tukkeuman tapauksessa PTCA ei ole vaikuttavuudeltaan kovinkaan vakuuttava. PTCA aiheuttaa kuitenkin tavanomaista lääkitystä huomattavasti enemmän kustannuksia.

Toisaalta ohitusleikkaus (CABG) tuottaa selkeästi enemmän elämänlaatua kuin PTCA tai tavanomainen lääkitys, mutta korkeammilla kustannuksilla. Kustannusvaikuttavuutta tarkasteltaessa vaikuttaisi kuitenkin siltä, että PTCA ei ole kustannusvaikuttava ja CABG on potentiaalisesti kustannusvaikuttava akuutin sepelvaltimotaudin hoitomuoto. Päätöksenteon rationaalisuutta tarkasteltaessa todettiin, että merkittävä osa tutkimuksen aikaan pallolaajennetuista potilaista olisi todennäköisesti pitänyt ohitusleikata.

Lisätietoja tutkimuksesta: Erkki Soini

Viitteet: Soini E. Ominaisuusvakiointi valikoitumisharhan hallinnassa – Kohteena ei-kokeelliseen asetelmaan perustuva terveystaloudellinen arviointitutkimus. Propensity Score Adjustment for Selection Bias Control – The Problematic Subject of Non-experimental Setting in Health Economic Evaluations. Kuopion Yliopisto 2008.
Soini EJ, Martikainen JA, et al. Sepelvaltimopotilaan konservatiivisen, pallolaajennus- ja ohitusleikkaushoidon kustannukset, vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus ja Bayes-ennustemallinnus. Acute coronary syndrome: cost-effectiveness and Bayesian predictive models of conservative treatment, CABG and PTCA. Julkaisussa: Akuutin sydänpotilaan hoitoketjun arvioinnin kaksi näkökulmaa, 83-157. 2007. Kuopion yliopisto E 141.
Soini EJ. Multinomial Propensity Score Estimators and Multivariate Explanatory Techniques in a Real-Life Acute Coronary Heart Disease Study – The QALYs and Costs of Medication, PTCA and CABG Treatment Modality Are Highly Dependent on the Methods Used. Value Health 2007;10:A427.
Soini EJ, et al. 15Ds – A New Dynamic Quality of Life Tool with Increased Sensitivity and Improved Composite Structure for Recall Bias and Response Sift Adjustments. Value Health 2006;9:A194.